PRESENTACIÓ

Una mica d'història

 

 

Fou en el context de la Viena de la primera meitat del segle XX que el professor Dr. Ramon Sarró, ja metge psiquiatre, decidí  ampliar els seus
coneixements de la mà de Sigmund Freud, del qual esdevingué deixeble, i de la seva col.laboradora Helen Deutsch. Amb el bagatge que aquesta experiència li proporcionà, decideix tornar a Barcelona on és nomenat director de l'Institut Pere Mata de Reus i del Dispensari Central d'Higiene Mental de Barcelona, alhora que exerceix com a professor de psiquiatria de la Universitat de Barcelona i, posteriorment, catedràtic. El seu pas per la facultat encara és recordat amb força pels seus alumnes d'aleshores. El 1970 presideix el 1er Congrés Internacional d'Història de la Medicina Catalana.

El seu fill Dr. Albert Sarró, seguint les seves passes, fundà el 1980 el CTFB, centre pioner a Barcelona en l'àmbit de la teràpia familiar sistèmica on es desenvolupa, a més de la vessant assistencial, una important tasca formativa mitjançant els cursos i seminaris dirigits a psiquiatres, psicòlegs i altres professionals d'aquest camp.

 

 

Actualment és la tercera generació d'aquesta nissaga de metges psiquiatres qui, amb el mateix impuls emprenedor que caracteritzà el seu avi, el professor Sarró quan marxà a Viena a la recerca de respostes a les seves preguntes, manté la vocació i l'esperit de superació que portà a aquest a estudiar psiquiatria i a sortir fora de les nostres fronteres dut per l' afany d'investigació.

 

Impulsant i mantenint la important orientació assistencial i formativa del nostre Centre, alhora que ampliant-la i fent-la accessible al públic en general mitjançant els seminaris oberts (veure secció Seminaris) posem a l'abast de tota persona interessada en l'aprenentatge i millora personal les eines necessàries per adquirir un millor i major coneixement de les seves habilitats socials i de la seva perspectiva vital, treballant aspectes d'enriquiment personal i implementant les seves aptituds en l'àmbit de la intel.ligència emocional.

 

Un poco de historia

Fue en el contexto de la Viena del primer tercio del siglo XX donde el profesor Dr. Ramon Sarró decide ampliar su formación en psiquiatría de la mano de Sigmund Freud - deviniendo discípulo suyo - y de su colaboradora Helen Deutsch. Con los conocimientos adquiridos, decide regresar a Barcelona, donde es nombrado director del Institut Pere Mata de Reus y del Dispensari d'Higiene Mental de Barcelona, profesor de psiquiatría de la Universitat de Barcelona y, posteriormente, catedrático de la misma. Su paso ha dejado un recuerdo indeleble en la memoria de aquellos que le tuvieron como maestro. En 1970 preside el 1er Congreso Internacional de Història de la Medicina Catalana.

Su hijo, el Dr. Albert Sarró, funda en 1980 el CTFB, centro pionero en el ámbito de la terapia familiar sistémica y en el que empieza a desarrollarse además de la vertiente asistencial, otra de cariz formativo mediante la realización de cursos de formacíón para psiquiatras, psicólogos y profesionales de este campo.

Actualmente es la tercera generación de esta saga de médicos psiquiatras la que con el mismo impulso emprendedor que caracterizó a su abuelo el profesor Sarró cuando marchó a Viena en busca de respuesta a sus preguntas, mantienen inalterables la vocacion y el espíritu de superación que llevó a éste a salir fuera del ámbito del propio país llevado por su indomable afán investigador.

Impulsando y manteniendo la importante vertiente asistencial y formativa de nuestro Centro, así como ampliándola y haciéndola llegar al público no especializado mediante seminarios abiertos (ver sección Seminaris), ponemos al alcance de todas aquellas personas interesadas en el aprendizaje y mejora personal las herramientas necesarias para adquirir un mayor y mejor conocimiento de sus habilidades sociales y de su perspectiva vital, trabajando aspectos de enriquecimiento personal e implementando sus aptitudes en el ámbito de la inteligencia emocional.

 

A bit of history

In the early years of the XX century professor Dr. Ramon Sarró, psychiatrist, decided to acquire a more wide knowledge of specific psychiatric areas having a long stage with Sigmund Freud and his collaborator Helen Deutsch. He became Freud´s disciple. Having acquired a wide experience, he feels it's time to return to Barcelona, where he is appointed Director of Institut Pere Mata de Reus and of Dispensari Central d'Higiene Mental de Barcelona, professor of Psychiatry at Barcelona Univeristy and, afterwards, catedratic. His master classworks are still well remembered by his former students. In 1970 he leads the 1st International Congress of Catalan Medicine.  

  

His son, Dr. Albert Sarró, following his steps, founded CTFB in Barcelona in 1980, pioneering sistemic family therapy treatment and beginning the formative orientation alongside the assistential one our Centre has always worked in.

Nowadays, the third generation of psychiatrists of this doctors' lineage maintain the same challenging spirit that impelled their grandfather to travel to Viena. Vocation and enterprising spirit are maxims in the Centre's history, that has evolved not only to a stablished assistencial centre for mental illnesses but also into a formative program (see Seminaris) created for both professionals and people who want to have a deeper knowledge of themselves and their emotional life, improve their aptitudes and for people who is searching a better personal psychic balance.