LES RECAIGUDES EN ELS TRASTORNS ALIMENTARIS

En el llarg i a vegades espinós procés de recuperació d’ un trastorn alimentari, sigui anorèxia nerviosa, bulímia o afartaments, o un altre (el trastorn inespecificat és de fet el més comú), cal comptar amb que ocorrin possibles recaigudes i no pensar que pel fet d’ estar en tractament no es donaran. 

És com conduir per una carretera on no sabem si apareixeran revolts o desviaments inesperats. 

Alguns aspectes són bàsics per preveure, detectar i actuar davant una recaiguda. 

Com sempre, quan abans es detectin signes de recaiguda abans es podrà actuar per impedir-la.

 

                                                         

 

Com detectar l´amenaça d´una recaiguda? 

 • Els exàmens, l´inici d´una relació sentimental, unes vacances o un viatge, un event social, la malaltia d´un familiar significatiu poden ser factors de descompensacióprevisibles pel que podem preparar-nos anticipant estratègies per afrontar-los. 

 

 • És molt important identificar i reconèixer els signes d´avís propis de cadascú, que poden ser molt diferents entre persones amb la mateixa patologia, mentres alguns són comuns. Per exemple, si es preveu una ruptura sentimental es pot esperar que els pensaments obsessius amb el menjar es disparin, sigui de restringir, vomitar o menjar de més, així com d´altres aspectes simptomàtics (autodepreciació, autolesions, etc.). 

   
 • A vegades és la por davant la pròpia milloria la que intentarà subtilment boicotejar una evolució positiva vers el deslliurament. 

   
 • El símptoma alimentari sempre emmascara altres problemes emocionals més profunds. Apareix com una resposta del cos i la ment i es va convertint en una resposta condicionada. I com a tal, és difícil canviar-la i cal no deixar d´intentar-ho. Però el que s´ha condicionat també es pot des-condicionar. 

   
 • En condicions de stress, patiment i angoixa la ment pot recórrer a conductes regressives. Si en un determinat moment es recorria als pensaments obsessius, a la restricció, a vomitar, fer exercici compulsiu o a menjar de més per gestionar els problemes, serà fàcil que aquests comportaments es recordin i reactivin en moments de stress i aparegui la temptació de tornar-hi (en part pel condicionament creat prèviament). Ésser-ne conscient ajuda a poder considerar altres respostes més sanes encara que potser més arriscades/incòmodes, que recomanem es vagin buscant i consensuant a la teràpia individual.

                                                                          

Recomanacions per prevenir una recaiguda : 

 

 • Seguir correctament les pautes d´ingestes. Evitar menjar sol quan s´està malament.  

   
 • Prendre correctament la medicació si és el cas. 

   
 • Evitar el consum d´alcohol i substàncies psicotròpiques (cannabis i drogues d´abús). 

   
 • Cuidar de dedicar un temps de manera habitual a examinar com estem, a connectar amb un mateix. Si s´està en sintonia interna es podrà detectar quan aquesta es trasbalsa o trenca i es podrà demanar ajut i tractar a teràpia com gestionar-ho. 

   
 • No deixar que el trastorn alimentari acapari tots els aspectes de la vida. Centrar-se en cuidar i mantenir el que es pugui que ens aporti benestar de manera sana.  Això també és vàlid pels cuidadors.  

   
 • No centrar l´autoestima únicament en la imatge corporal o el rendiment acadèmic o laboral. Trobar valors personals més enllà d´aquests aspectes. 

   
 • Recordar que no s´està sol en el tractament. No excloure el cercle de relacions més íntim (família, parella) del trastorn alimentari. També els afecta i (com els professionals) necessiten que se´ls comparteixi per entendre i poder ajudar.

                                                                 

Estratègies per gestionar una recaiguda : 

 

Quan es detecta a temps, una recaiguda pot gestionar-se efectivament si ens la mirem de cara i actuem conseqüentment.

 

 • Un cop detectats signes de recaiguda, la negació és una de les primeres reaccions que poden generar. (“No, ara ja no pot ser!”). I és com si diguéssim que perquè hem passat una infecció ja quedéssim immunitzats de per vida.  Un cop examinats amb un mateix des de la honestedat els signes de recaiguda, plantegem-nos compartir-los i demanar ajut a família, amics i psiquiatre i altres professionals. 

 

 • Explorar els possibles motius de la reaparició/increment dels símptomes. 

   
 • Desmuntar la seqüència automàtica entre pensaments obsessius i pas a l´acte. Si els pensaments no es separen dels nostres actes i s´actuen, el tornar a fer les conductes potencia la obsessió (mentres, el problema de fons que els ha fet reaparèixer o augmentar persisteix). Aquí intervé la força de voluntat per deturar el pas a l´acte. Si s´aprèn a fer-ho, això va enfortint el procés de millora. 

   
 • Explorar les febleses i també les fortaleses amb què comptem per fer-li front. Sovint es desestimen les capacitats pròpies. Per exemple, pot demanar-se que ens serveixin el plat si es tenen ganes de retallar-lo o abarrotar-lo.  

   
 • No entrar en procastinació (culpabilització obsessiva). Igual que perdonem una recaiguda en altres, ser compassius amb nosaltres mateixos. 

   
 • Recordar que en el llarg procés de recuperació, recaure no vol dir rendir-se. I que els nens aprenen a caminar a base de caure quan donen els primers passos, i acaben caminant i saltant i corrent. 

   
 • No perdre de vista l´objectiu de millora possible, per molt fosc que es vegi el panorama en determinat moment. 

   
 • Valorar la possibilitat d´introduir o ajustar medicació per apaivagar l´angoixa o clínica depressiva o pensaments obsessius, encara que els pensaments més arrelats del trastorn alimentari romanguin encara incommovibles. 

   
 • No deixar que la situació arribi o passi d´un límit. Com més s´intensifiqui el símptoma, més difícil serà frenar-lo. Demanar ajut és essencial. 

   
 • Si s´entra en símptoma agut o conductes autolesives o ideació suïcida, o si l´estat físic està massa alterat (infrapès marcat, vòmits incoercibles...) activar recurs de tractament més intensiu/contenidor : Hospital de Dia, ingrés hospitalari.  

        

 

                                                  LAS RECAIDAS EN LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS

 

En el largo y a menudo espinoso camino hacia la recuperación de un trastorno alimentario, sea anorexia nerviosa, bulimia o trastorno por atracones, u otro (pues el llamado trastorno alimentario inespecificado es recordemos mayoría), debe contarse con que se den recaídas en algún momento del proceso, en lugar de pensar que por el hecho de ponerse en tratamiento éstas no ocurrirán. 

Es como cuando se conduce por una carretera donde no sabemos qué curvas o desvíos inesperados pueden aparecer. 

Algunos aspectos son básicos para preveer, detectar y actuar ante una recaída.  

Cuanto antes, mejor. Tan pronto se detecten signos de recaída hay que ponerarlos y actuar para impedir una recaída en pleno. 

                                                                                     

¿Cómo detectar la amenaza de una recaída? 

 • Los exámenes, el inicio de una relación sentimental, las vacaciones o un viaje, un evento social, la enfermedad de un familiar significativo pueden ser todos factores de descompensación previsibles, para los que podemos prepararnos anticipando estrategias para gestionarlos. 

 

 • Es muy importante identificar y reconocer los signos de alarma propios de cada cual, que pueden ser muy distintos entre personas con la misma patología, si bien algunos son comunes. Por ejemplo, si se prevee una ruptura sentimental es esperable que los pensamientos obsesivos en relación a la alimentación se disparen, bien sea de restringir, vomitar o comer de más, así como otras vertientes sintomáticas (autodepreciación, autolesiones, etcétera). 

   
 • Algunas veces es el miedo a mejorar el que intentará sutilmente boicotear una evolución positiva hacia la liberación.  

   
 • El síntoma alimentario siempre enmascara problemas emocionales más profundos. Aparece como una respuesta del cuerpo y la mente y se va convirtiendo en una respuesta condicionada. Y como tal, es difícil modificarla aunque no deba dejarse de intentarlo. Pero aquello que se ha condicionado, también puede des-condicionarse. 

   
 • En condiciones de stress, sufrimiento y angustia la mente puede recorrer a conductas regresivas. Si en un determinado momento se recurría a los pensamientos obsesivos, a la restricción, a vomitar, al ejercicio compulsivo o a la sobreingesta para gestionar el malestar, será fácil que estos comportamientos que en un tiempo se realizaron intensa y regularmente se recuerden y se reactiven en momentos de stress, y aparezca la tentación de retomarlos (en parte por el condicionamiento creado previamente). Ser consciente de ello ayuda a poder buscar y considerar otras respuestas más sanas, aunque quizá más arriesgadas/incòmodas. Estas estrategias es recomendable irlas buscandoy consensuando en las sesiones de terapia individual. 

                                                                   

Recomendaciones para prevenir una recaída : 

 

 • Seguir correctamente las pautes de ingestas. Evitar comer solo cuando nos sentimos mal.  

   
 • Tomar correctamente la medicación. 

   
 • Evitar el consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas (cannabis y drogas de abuso). 

   
 • Cuidar de dedicar un espacio de forma habitual a examinar cómo estamos, a conectar con uno mismo. Cuando se está en sintonía interna se puede detectar cuando ésta se desestabiliza, y entonces se podrá pedir ayuda y tratar en terapia la forma de gestionarlo. 

   
 • No dejar que el trastorno alimentario acapare todos los aspectos de la vida. Centrarse en cuidar y mantener lo que se pueda que nos aporte bienestar de manera sana. Lo cual es también válido para los cuidadores.  

   
 • No centrar la autoestima únicamente en la imagen corporal o el rendimiento académico o laboral. Buscar valores personales más allá de estos aspectos. 

   
 • Recordar que no se está solo en el tratamiento. No excluir a las relaciones más íntimas (familia, pareja). También les afecta el problema alimentario, y (como los profesionales) necesitan que se les compartan las preocupaciones y pensamientos para entender y poder prestar ayuda.  

                                                           

  Estrategias para manejar una recaída : 

   

  Cuando se detecta a tiempo, una recaída se puede manejar efectivamente si la afrontamos con valentía y se actua de manera consecuente.

   

  • Una vez detectados signos de recaída, la negación es una de les primeras reacciones que pueden aparecer. (“No, ahora ya no es posible que yo recaiga!”). Y esto es como decir que porque se ha superado una infección ya quedamos inmunizados de por vida. Una vez examinados con uno mismo desde la honestidad los signos de recaída, planteémonos compartirlos y pedir ayuda a familiares, amigos, psiquiatra y otros profesionales de la salud mental. 

   

  • Explorar los posibles desencadenantes de la reaparición/incremento de los síntomas. 

    
  • Desmontar la secuencia automática entre pensamientos obsesivos y paso al acto. Si los pensamientos no se separan de nuestros actos y se actuan, retomar conductas nocivas alimenta la obsesión (y mientras, el problema de fondo que los hizo reaparecer o aumentar persiste). Aquí interviene y mucho la fuerza de voluntad de parar el paso al acto. Si se aprende a hacerlo, el superar con éxito el escollo irá fortaleciendo el proceso de mejora. 

    
  • Explorar los puntos débiles pero también aquellos puntos fuertes con que contamos para hacer frente a la incipiente recaída. A menudo desestimamos las propias capacidades. Por ejemplo, podemos pedir que nos sirvan el plato si se tienen ganas de reducirlo o abarrotarlo.  

    
  • No entrar en procastinación (culpabilización obsesiva). Igual que perdonamos una recaída en otros, ser compasivos con nosotros mismos. 

    
  • Recordar que en el largo proceso de recuperación, recaer no significa rendirse. Los niños aprenden a andar dando traspiés y cayendo al principio, y acaban caminando, saltando y corriendo. 

    
  • No perder de vista el objectivo de mejora posible, por lejano u oscuro que parezca el panorama en determinado momento. Luchar por él. 

    
  • Valorar la posibilidad de introducir o ajustar medicación para reducir la ansiedad o clínica depresiva o pensamientos obsesivos, aunque todavía se mantengan pensamientos centrales arraigados en profundidad. 

    
  • No dejar que la situación llegue o traspase cierto límite. Como más se intensifique el síntoma, más difícil será frenarlo. Pedir ayuda es esencial. 

    
  • Si se entra en síntoma agudo o conductas autolesivas o aparece ideación suicida reiterada, o si el estado físico está demasiado alterado (infrapeso marcado, vómitos incoercibles...) activar un recurso de tratamiento más intensivo/contenedor : Hospital de Día, ingreso hospitalario.  

      
                                                       

                                                            RELAPSE IN EATING DISORDERS

    

   Relapses are not infrequent in the long and sinuous path to recover from an eatig disorder. Be it anorexia, bulimia, binge-eating disorder or an unspecified eating disorder (which is the most frequent type), relapse must be expected at some point. That is, one must not give it for granted, yet its appearance must be kept in mind as a not unlikely possibility. It would be spureus to believe that, for the mere fact of following a treatment, a relapse can not happen.  

   It´s like driving through a road where we don´t know where we can find an unexpected bend, or a detour. 

   Some issues are essential to prevent, perceive a relapse and face it.  

   The sooner the better. Early detection of relapse signals, pondering them and act accordingly to prevent relapse in full, may mean a lot to oneself, both in terms of time and future freedom. 

    

                                                                  

    

   How to perceive a relapse? 

   • Several factors may trigger the eating disorder symptoms back : exams, the beginning of a relationship, holidays or a trip, a social event, the illness of a significant relative may all be foreseeable unstabilizing factors, for which one may prepare managing strategies in case they convey relapse symptoms. 

    

   • It´s important to identify and acknowledge everyone´s own warning signs of a relapse.They may be different amongst people with the same kind of eating disorder, but some of them are common. For example, if a relationship is breaking up, obsessive thoughts related to food and eating, either restricting or purging or overeating, are expected to increase. Also other symptomatic areas may be affected : self-esteem, self-harm, etc. 

     
   • Sometimes, it is fear of getting better what hinders a positive evolution, subtly obstaculizing to get rid of the eating disorder.  

     
   • An eating disorder always covers up for deeper emotional ans self-esteem problems. It appears as an answer from both body and mind and evolves to become a conditioned response. And as such, it is difficult to change. But it is worth trying. For what has been conditioned can also be de-conditioned. 

     
   • Under stressful or painful circumstances our mind may find relief in regressioning as a coping mechanism. If previously obsessive thoughts, restrictive or puging behaviors, compulsive physical activity or overeating became strategies to cope with negative feelings, being them not unknown to our mind, it is easier thay they will try to take over again. Not so long ago they were regularly used, so they will easily come back when similar circumstances occur, becoming a temptation (partly because of the previou conditioning). Be conscious of that and be prepared helps to seek and consider healthier yet maybe more uncomfortable/risky ways to cope with the stressful event. These strategies are recommended to be looked for and agreed over psychotherapy sessions.     
                                                                                                                                                 

  Recommendations for relapse prevention

   

  • Follow your therapist´ eating guilines thoroughly. Avoid eating alone when in distress.  

    
  • Take any pharmacological prescription seriously in the prescribed way.  

    
  • Avoid alcohol and psychotropic drugs (joint, others). 

    
  • Try to keep on a regular basis some time to rest and connect with your inner self. Ask yourself how do you feel, if you acknowledge it, if you act accordingly. When we feel this inner connection their upheavals will be noticed, and then we can ask for help, and bring these troubles to therapy to think ways to manage them. 

    
  • Don´t let the eating disorder take control of all the parcels of your life. Focus on care for and maintain those which make you feel good in a healthy way. Applies also to carers. It´s not easy to always stand by. 

    
  • Try not to center your self-esteem in your physical looks or academical or working output. Seek other personal values beyond these areas. 

    
  • Remember that you are not alone in this problem. Don´t fence your family or your partner out of it. They too are suffer the consequences of the eating disorder, and like it happens with your health professionals, they need some feed-back and share a part of your worries and thoughts to be able to understand and help.  
                                        
                                       

   Some strategies for relapse management

    

   When a relapse is acknowledged, it can be effectively managed if we face it with honesty and aacept help.

    

   • Once the relapse is detected, denial is one ofthe first reactions that may take place. (“No, it can´t happen to me anymore at this point”). This is like believing that once we have overcome an infectious disease we stay immunized for life. Once the relapse signs are examined with oneself in a honest way, let´s go a step further and share them with family, friends and your psychiatrist and mental health professionals. 

    

   • Explore with your psychiatrist which may be the triggers of the actual reappearance / increase of the eating disorder symptoms. 

     
   • Unlock and dismantle the automatised sequence between your thoughts and putting them into action. If thoughts are not interferred and they are acted into symptomatic behaviors, obsessive thinking will increase (while the real problem which triggered the relapse persists). Here is when will power counts – enormously. Once one succeeds, though, even stumbling down every now and then and in small measures, the experience of having overcome the obstacle brings new faith and reinforces a positive evolution. 

     
   • Explore your weaknesses, but also your strenghts to face adversity. We often forget ar underestimate our own capabilities. For example, ask someone to serve you when restrictive or binge-eating thoughts increase.  

     
   • Avoid procastination (obsessive guilt). Same as you can forgive a relapse in others and stay supportive, show compassion for yourself. 

     
   • Remember that in the long process of getting better and recover from an eating disorder, relapse does not equal to defeat. Children learn to walk by stumbling down and try again at first, to later walk, jump amd run. 

     
   • Don´t loose sight of the possibility of eventually getting better. Envision a better future and don´t loose that goal even if it gets endarkened sometimes. 

     
   • Pounder the option of either starting or correcting pharmacological treatment. It may help lessen anxiety, depressive symptoms and sometimes obsessive thinking, if not the core beliefs of the eating disorder. 

     
   • Don´t let yourself go beyond a certain personal limit. The more severe the symptoms get, more difficult it will be to stop them. Ask for help if you think you have reached a dangerous point. 

     
   • When one takes to acute/intense symptoms, self-harming behavior or persistant suicidal thoughts, or when physical integrity is at risk (severe underweight, compulsive vomiting...), stronger measures are needed : consider Day Hospital or hospital admission.