MALALTIES MENTALS: ESTIGMA, ESTEREOTIPS I PREJUDICIS

MALALTIES MENTALS: ESTIGMA, ESTEREOTIPS I PREJUDICIS
 
A l’ antiguitat es creia que la terra era plana i qui gosés dir el contrari era considerat heretge o foll. 
L’epilèpsia era en temps pretèrits malaltia propia d’endimoniats, fet que portava a molts dels qui la patien a amagar-ho per evitar ser condemnats a la foguera
Des del principi dels segles la ignorància i la intolerància han generat conflictes i guerres, causat fam i dissort i, com als judicis contra suposada bruixeria que tingueren lloc en molts indrets (essent Massachussets un dels més coneguts) ha tingut conseqüències nefastes al llarg de la història de la humanitat.
La por, el desconeixement i la niciesa són perillosos inductors de conductes primàries i gresol de fanatismes i intolerància. I el vast camp de les malalties mentals és, donat el desconeixement general que se’n té, terreny propici per a aquest tipus de prejudicis estereotípics, ja que qui les pateix sovint no encaixa al patró de normalitat acceptat per la comunitat. L’ extraordinària afició a la classificació imperant a les cultures actuals penalitza la no pertinença a un grup o categoria socialment tolerable, fet que comporta invariablement el rebuig i la marginació per part de la col.ectivitat de tot aquell individu que no hi té cabuda, fruit del desconeixement i de la por que genera qualsevol comportament estrany, inhabitual o no tipificat dins el que hom considera paràmetres estàndard.
El fet resultant és que la persona que pateix una malaltia mental experimenta no només els efectes negatius d’aquesta sinó també l’exclusió i la soledat fruit de la incomprensió i el rebuig dels altres individus, causant-li un augment del patiment psíquic que s’afegeix als símptomes deficitaris inherents a la pròpia enfermetat, havent de suportar l’estigmatització d’ ésser considerat i tractat com un individu rar, estrany o incòmode que hom intenta evitar. Aquest tipus de comportaments basats en estereotips negatius contribueix àmpliament a perpetuar injustament i injustificada l’estigma de les malalties mentals.
De la mateixa manera que els individus que han estat sotmesos a abusos malgrat ser considerats com a víctimes són en certa manera culpabilitzats i rebutjats per incòmodes, els malalts mentals són vistos com a éssers inquietants, desestabilitzadors i molestos per la seva aparent irracionalitat, afegint al patiment que els genera la pròpia malaltia una sensació de culpa i vergonya pel fet de tenir un trastorn mental i un sentiment d’angoixa pel rebuig i la marginació que pateixen que sovint els condueix a l’isolament, minant-los l’autoestima i condicionant-ne l’existència negativament.
Actitud que té un punt d’hipocresia, doncs el cert és que qualsevol persona està en risc de patir una malaltia mental. Segons la OMS un de cada quatre individus pateix o patirà algún tipus de trastorn mental en un moment o altre al llarg de la seva vida, sigui degut a aconteixements externs o a descompensacions internes. 
 
Es probablement aquest fet el que fa que les patologies mentals es visquin com una amenaça, doncs representen la pèrdua o afectació d’una de les facultats humanes més preuades i que ens distingeix clarament dels altres éssers: la racionalitat. 
La facultat de raciocini es patognomònicament humana. Es el que ens allunya del simi primigeni i ens confereix la humanitat. És, potser, el nostre bé més preciós com a éssers pensants i dotats d’intel.ligència. Allò que ens diferencia de les bèsties i ens otorga la nostra superioritat moral. En conseqüència, tot el que ens recorda que la podem perdre ens fa por.
En la formació de les estructures cerebrals, les primeres que es generen, les més primitives, són comunes a tots els vertebrats. Origen de les funcions bàsiques de supervivència el rombencèfal controla la respiració, el ritme cardiac i el moviment muscular.  La nostra part original és doncs també la que ens connecta amb les altres espècies. La racionalitat, en canvi, radica en estructures cerebrals més sofisticades, fruit d’una evolució posterior que ens otorgà el domini de funcions més organitzades i complexes com el control de les emocions. 
És, doncs, la por a la pèrdua, el retorn a la animalitat el que espanta de les malalties mentals? En una societat que amaga i margina el que és diferent no és estrany que aquestes tinguin tan poca visibilitat com sigui possible. I com més alienació de la realitat suposi, més prejudicis i estigmatització provocará. Així, la depressió serà més “socialment acceptable” que l’esquizofrènia, doncs implica una simptomatologia contextualment més “comprensible”. D’aquesta manera l’estigma que suposa tenir una patologia mental pot ser fins i tot pitjor que la pròpia enfermetat. I en el procés d’ acceptació de la malaltia el pacient haurà d’afrontar el doble repte que suposa tant assumir aquesta com l’estigmatització que comporta i que persistirà més enllà de la simptomatologia que pugui presentar, perjudicant la seva autoestima i influint negativament en el pronòstic.
 
Anatemitzar les malalties mentals i qui les pateix no és sino el resultat de perpetuar un conjunt de prejudicis presents a la nostra cultura que revelen la hipocresia d’una societat pretesament avançada i justa però encara amb greus mancances de base. 
Si el progrés d’una societat es mesura pel grau d’empatia, compassió i benestar dels seus integrants l’acceptació d’ una diversitat de patologies n’hauria de ser també part essencial. Fins que no siguem capaços com a col.lectiu d’assolir aquesta fita no ens podrem considerar una cultura humanitaria, avançada i justa.
 
 
ENFERMEDADES MENTALES: ESTIGMA, ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS
 
En la antiguedad de creía que la tierra era plana y quien osara sugerir lo contrario sería fácilmente tildado de loco o hereje. 
La epilepsia era en tiempos pretéritos una enfermedad propia de endemoniados, lo que provocava que los que la sufrían intentaran ocultarlo para no ser quemados en la hoguera.
Desde el principio de los tiempos la ignorancia y la intolerancia han generado conflictos y guerras, causado hambre y mala fortuna y, como sucedió en los múltiples juicios contra supuesta brujería que tuvieron lugar (uno de los más tristemente célebres en Massachussets) ha tenido consecuencias nefastas a lo largo de la historia de la humanidad.
 
El miedo, el desconocimiento y la necedad son peligrosos inductores de conductas primarias y cuna de fanatismos e intolerancia. Y el vasto campo de las enfermedades mentales es, dado el desconocimiento general que de ellas se tiene, un sustrato propicio para este tipo de prejuicios estereotípicos ya que quien las sufre a menudo no encaja en el patrón de normalidad aceptado por la comunidad.
La extraordinaria afición a la classificación imperante en las culturas actuales penaliza la no pertenencia a un grupo o categoria socialmente tolerable, hecho que comporta invariablemente el rechazo y la marginación por parte de la colectividad de todo aquel individuo que no encaja, fruto del desconocimiento y del miedo que genera cualquier comportamiento extraño, inhabitual o no tipificado en lo que se algunos consideran parámetros estándard.
 
Como resultado, aquella persona que sufre una enfermedad mental experimenta no sólo los efectos negativos de ésta sinó también la exclusión social fruto de la incomprensión y el rechazo por parte de otros individuos, causándole ésto un aumento significativo del sufrimiento psíquico que se añade a los síntomas deficitarios consecuencia de la propia enfermedad, debiendo lidiar no sólo con la enfermedad sinó también con la estigmatización que supone ser tratado como in individuo raro, extraño e incómodo al que se intenta evitar.
Este tipo de comportamiento basado en estereotipos negativos contribuye ampliamente a perpetuar injusta e injustificadamente el estigma que recae sobre la enfermedad mental.
 
Del mismo modo que los individuos que han sido sometidos a abusos pese a ser considerados como víctimas son en cierto grado culpabilizados y rechazados por incómodos los enfermos mentales son vistos como seres inquietantes, desestabilizadores y molestos por causa de su aparente irracionalidad, añadiendo al sufrimiento que genera la propia enfermedad una sensación de culpa y vergüenza por el hecho de tener un trastorno mental y un sentimiento de angustia causado por el rechazo y la marginación que sufren y que a menudo les conduce al aislamiento, minando su autoestima y condicionando su existencia de forma negativa.
Actitud harto hipócrita si se tiene en cuenta que cualquier persona tiene un riesgo importante de sufrir una enfermedad mental a lo largo de su vida. Según la OMS uno de cada cuatro individuos sufre o sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida, sea debido a acontecimientos externos o a descompensaciones internas.
 
Es probablemente este hecho el que hace que las patologías mentales se vivan como una amenaza, pues significan la pérdida o afectación de una de las facultades humanas más preciadas y que nos distingue de los otros seres: la capacidad de raciocinio.
 
Esta capacidad patognomónicamente humana. La que nos hace humanos, alejándonos del simio primigenio y nos confiere la humanidad. Nuestro bien más valioso como seres pensantes y dotados de inteligencia. Aquello que nos diferencia de las bestias y nos otorga nustra superioridad moral. En consecuencia, todo aquello que nos recuerda que podemos perderla nos atemoriza. 
En la formación de las estructuras cerebrales las primeras que se generan, les más primitivas, son comunes a todos los vertebrados. Origen de las funciones básicas de supervivencia el rombencéfalo controla la respiración, el ritmo cardíaco y el movimiento muscular. Nuestra parte original es pues también la que nos conecta con las otras especies. La racionalidad, en cambio, radica en estructuras cerebrales más sofisticadas, fruto de una evolución posterior que nos otorgó el dominio de funciones más organizadas y complejas como el control de las emociones. 
Es pues el miedo a la pérdida, del retorno a la animalidad lo que asusta de les patologías mentales? En una sociedad que esconde y margina aquello que es diferente no es extraño que las enfermedades mentales tengan tan poca visibilidad como sea posible. Y como más alienación de la realidad suponga aquella, más prejuicios y estigmatización causará. Por ese motivo la depresión será más “socialmente acceptable” que la esquizofrenia, dado que implica una sintomatología contextualmente más “comprensible”  De esta forma  el estigma que supone tener una patología mental puede llegar a ser incluso más incapacitante que la propia enfermedad. Y en el proceso de aceptación de la enfermedad el paciente deberá afrontar el doble reto que supone tanto el asumir su propia patología como la estigmatitzación que ésta comporta y que persistirá más allá de la sintomatología que pueda presentar, perjudicándo su autoestima e influyendo negativamente en el pronóstico de la misma.
Anatemitzar les patologías mentales y quien les sufre no es sino el resultado de perpetuar (persistencia) un conjunto de prejuicios presentes en nuestra cultura que revelan la hipocresía de una sociedad que pretende ser avanzada y justa pero que todavía mantiene graves carencias de base.
Si el progreso de una sociedad se mide por el grado grau de empatía, compasión,  y bienestar dels sus integrantes la aceptación de una diversidad de patologías debería ser esencial. Hasta que no seamos capaces como colectivo de alcanzar este punto de inflexión no podremos considerarnos como una cultura humanitaria, avanzada y justa.
 
 
MENTAL DISORDERS: STIGMA, STEREOTYPE AND PREJUDICE
 
In ancient times it was believed that earth was flat and anyone who dared to say otherwise would have been considered either heretic or fool.
Epilepsy was in past times a disease of those with a curse upon them, which led many of those who suffered from it to hide it to avoid being condemned to death by fire.
Since the beginning of the centuries ignorance and intolerance have led to conflict and wars, causing hunger and misfortune and, as happened in witchery trials against that took place in many places (Massachussets being one of the best known), it has had disastrous consequences throughout the history of mankind.
Fear, ignorance and silliness are dangerous inductors of primitive behaviors as well as a melting pot for fanatism and intolerance. And the vast field of mental illnesses is, given the 
poor general knowledge about them, a fertile ground for such stereotypical prejudices, since those who suffer them often do not fit into the pattern of normality accepted by the community. 
The overtendency to classify reigning prevailing in today’s cultures penalizes those who do not belong to a group or socially accepted category, which invariably leads to rejection and marginalization, born from ignorance and from fear to any strange or unusual behavior, out of the so called standard parameters.
Consequentially the individual who has a mental problem experiences not only its negative effects but also the loneliness and the feeling of being banned. This, added to the deficitary symptoms (impairment, discapacity) of mental illness causes even further psychical pain than the illness itself. Having to bear the stigma of being considered and treated as a strange or uncomfortable human being that other people tend to avoid. 
Such behaviors based on negative stereotypes widely contribute to unfairly perpetuating the stigma of mental disorders. 
In a similar way than abused people although being victims are somehow blamed and rejected for being inconvenient mentally ill patients are seen as disturbing destabilizing characters due to their apparent lack of rationality adding guilt, shame and anguish over rejection to the suffering caused by illness. This ultimately leads to a state of loneliness isolation and undermines their self-esteem, negatively influencing their existence.
This attitude is however rather hypocritical, since every person is at risk of having a mental disorder. According to the WHO, one in four individuals suffers or will suffer any form of mental disorder at some point in their life, whether due to external events or internal decompensation.
 
It is probably this fact that causes mental illness to be seen as a threat, as representing the loss or impairment of one of the most precious human faculties that clearly sets us apart from other species: reasoning ability.
 
Reasoning ability is pathognomonically human. It is what detaches humans from the original ape and provide us with humanity. It is perhaps our most precious asset as a thinking and intelligent being. What sets us apart from beasts and confers upon us our moral superiority. Consequently, everything that reminds us that we can lose it scares us.
 
During the development of brain structures the first ones to be created, the most primitive ones are common to all vertebrates. The rhombencephalon -origin of the basic functions of survival- controls breathing, heart beat and muscle movement.
 
Humans original brain structures are therefore also the ones that connects us with the other species. Rationality, on the other hand, lies in more sophisticated brain structures, the result of a later evolution that gave us mastery of more organized and complex functions such as controlling emotions.
 
Is then the fear of loss, the return to animality what frightens about mental illnesses? In a society that hides and marginalizes what is different mental disorders are undesirable and hidden as far as possible. And the more alienation from reality it entails, the more prejudice and stigmatization it will cause. Thus, depression will be more "socially acceptable" than schizophrenia, as it implies more contextually "understandable" symptoms. In this context, the stigma of having a mental disorder can be even worse than the illness itself. And in the process of accepting the disease, the patient will have to face the double challenge that involves both the mental disorder and the stigma that it entails and that will persist beyond the symptoms, impairing their self-esteem and negatively influencing the prognosis.
 
Anathematizing mental disorders and those who suffer them is the result of perpetuating a set of prejudices present in our culture that reveal the hypocrisy of a supposedly advanced and fair society but that in fact still has with important basic shortcomings.
If the progress of a society is measured by the degree of empathy, compassion and wellfare of its members, acceptance of a diversity of pathologies should also be an essential part of it. Until we are not able to achieve this goal as a collective, we cannot consider our society as a humanitarian, advanced and just culture.