ANSIETAT, DEPRESSIO I ALIMENTACIO

L’excés de consum de sucres pot ser causa de resistència a la insulina amb la consegüent diabetis, síndrome metabòlica i obesitat, però també influeix en les malalties mentals com l’ansietat o la depressió.

El consum de sucre implica uns nivells baixos d’ abrineurina o factor neurotròfic derivat del cervell (BDNF). Aquest és una proteïna codificada pel gen BDNF que té un paper important en els processos fisiològics subjacents a la plasticitat i el desenvolupament del sistema nerviós. Nivells baixos de BDNF afavoreix l’'atròfia hipocampal (una de les parts del cervell associada a la memòria), afavorint la depressió.

El consum excessiu de sucre s'associa també a un augment de la inflamació tissular (fet relacionat amb la depressió) i de la producció d’insulina, fet que acaba causant una alteració hormonal que influeix notablement en els estats d'ànim. A més, el consum de sucre és addictiu, afavorint la depressió i l'obesitat.

Segons un estudi publicat a la revista Nature per investigadors de l’ University College de Londres els homes que consumeixen més de 67 grams al dia de sucre tenen un 23% més de possibilitats de desenvolupar trastorns mentals en un periode de cinc anys que els que en consumeixen menys de 40 grams.

Així mateix, diversos estudis indiquen que una dieta rica en sucre augmenta l'ansietat. 

Podem disminuïr el risc de desenvolupar ambdues patologies realitzant alguns senzills canvis en la dieta:

.cal restringir l’aport de sucres i aliments processats

.augmentar el consum d’aliments rics en zenc (cereals integrals, bròcoli, fruits secs com nous i ametlles, llegums, ostres i marisc, fetge), magnesi (llavors de lli i girasol, alvocat, peix, xocolata negra, vegetals de fulla verda com els espinacs), vitamina B (verdures de fulla verda, alvocat, espàrrecs, carn), àcids grassos omega 3 (salmó, tonyina, arengada, sardines), probiòtics (kèfir, iogurt)

.reduïr el consum de cafè, tabac i alcohol

En resum, una dieta mediterrània equilibrada i variada

                        

                        

ANSIEDAD, DEPRESION Y ALIMENTACION

El excesivo consumo de azúcares puede ser causa de resistencia a la insulina y la consiguiente diabetes, síndrome metabólico y obesidad, así como de enfermedades mentales como ansiedad y depresión.

El consumo de azúcar implica niveles bajos de abrineurina o factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF). Se trata de una proteína codificada por el gen BDNF que tiene un papel importante en los procesos fisiológicos subyacentes a la plasticidad y el desarrollo del sistema nervioso. Niveles bajos de BDNF favorecen la atrofia hipocampal (una de les partes del cerebro asociada a la memoria), favoreciendo la depresión.

El consumo excesivo de azúcar también se asocia a un aumento de la inflamación tisular (hecho relacionado con la depresión) y de la producción de insulina, hecho que acaba causando una alteración hormonal que influye notablemente en los estados de ánimo. Además, el consumo de azúcar es adictivo, favoreciendo la depresión y la obesidad.

Según un estudio publicado en la revista Nature por investigadores del University College de Londres los hombres que consumen más de 67 gramos diarios de azúcar tienen un 23% más de posibilidades de desarrollar trastornos mentales en un periodo de cinco años que aquellos que consumen menos de 40 gramos.

Asimismo, diversos estudios indican que una dieta rica en azúcares aumenta la ansiedad.

Podemos disminuir el riesgo de desarrollar ambas patologías realizando algunos senzillos cambios en la dieta:

.restringir el aporte de azúcares y alimentos procesados

.aumentar el consumo de alimentos ricos en zinc (cereales integrales, brócoli, frutos secos como nueces y almendras, legumbres, ostras y marisco, hígado), magnesio (semillas de lino y girasol, aguacate, pescado, chocolate negro, vegetales de hoja verde como las espinacas), vitamina B (verduras de hoja verde, aguacate, espárragos, carne), ácidos grasos omega 3 (salmón, atún, arenques, sardinas), probióticos (kéfir, yogur)

.reducir el consumo de café, tabaco y alcohol

En resumen, una dieta mediterranea equilibrada y variada

                        

                        

ANXIETY, DEPRESSION AND DIET

High sugar intake and too much sweet foods may cause insulin resistance and consequent diabetes, metabolic syndrome and obesity. This is also linked to mental disorders such as anxiety and depression.

High sugar levels cause a decrease of abrineurin (brain derived neurotrophic factor, BDNF) levels. This is a protein involved in brain’s development and plasticity, and its decrease may affect the hippocampus (brain area linked to memory processes), causing atrophy and depression.

A diet rich in carbohydrates is also associated with higher levels of blood inflammatory markers (also related to depression) and insulin, leading to an hormonal storm which affects mood. Moreover, sugar intake becomes addictive, resulting in both depression and obesity.

A report published at Nature magazine by London University College researchers states that after a five year follow-up, men with a daily sugar intake above 67gr per day have 23% more risk of develoving a mental disorder than men with a daily sugar intake below 40gr.

Additionally, a diet rich in high carbohydrate content food & beverages rises anxiety levels.

Yet, anxiety and depression higher incidence related to an excess of carbohydrates may be decreased doing some simple dietary changes:

.reduce carbohydrate and processed food intake

.increase zinc intake (whole grain, broccoli, nuts, vegetables, oysters and shellfish, liver), magnesium (sunflower seeds, avocado,fish, dark chocolate, green leaf vegetables), B vitamin (green leaf vegetables, avocado, asparagus, meat), omega-3 fatty acids (salmon, tuna, herring, sardines), probiotics (kefir, yoghurt)

.reduce coffee, tobacco and alcohol intake      

This is, in conclusion, a balanced and assorted Mediterranean diet.