PREVENCIO I TRANSMISSIO D’INFECCIONS: LA IMPORTANCIA D’UNA BONA HIGIENE

Amb l’adveniment de la pandèmia de coronavirus, ha esdevingut crucial efectuar una bona higiene de mans i utilitzar mecanismes per tal de  prevenir activament la propagació del coronavirus SARS-CoV-2. 

Mantenir una bona higiene de mans és essencial per a contenir l’expansió del virus entre la població, essent aquesta una mesura de fàcil aplicació i grans resultats: el rentat amb sabó i l’aplicació de gels hidroalcohòlics són altament efectius per evitar la transmissió del virus

La protecció mecànica (mètodes de barrera física que impedeixen la transmissió del virus entre persones) també són imprescindibles: les mascaretes i altres mètodes de barrera com les pantalles facials són de gran utilitat sempre que s’utilitzin adequadament

Així mateix, la higiene reiterada de les superfícies amb productes desinfectants és un procediment eficaç per evitar la persistència del virus

Però per tal que tots aquests mètodes siguin eficaços cal aplicar-los adecuadament i reiterada. Veiem-ho:

COM EFECTUAR UN BON RENTAT DE MANS:

Malgrat que és cert que tots ens rentem les mans diverses vegades al dia, el temps que hi dediquem sol ser insuficient per netejar en profunditat, quedant sempre zones no prou netes que el coronavirus aprofitarà per transmetre’s. 

Per tal que el rentat de mans sigui eficient ha de tenir una durada mínima d’entre 20 i 30 segons i ha d’ésser fet a consciència, sense deixar cap racó on no arribi el sabó. En un experiment publicat per K. Bell amb la finalitat de conscienciar la poblaciò sobre el rentat apropiat de mans, la seva mare es rentà les mans amb una crema que conté un oli mineral que s’adhereix als gèrmens i és visible amb llum ultravioleta. Es pot observar clarament la diferència entre un rentat de mans de 6 segons, de 15 i de 30. (font: businessinsider)

Photo by kristen bell on March 03, 2020. Image may contain: one or more people, text that says '.BEFORE WASHING 'RINSE AND SHAKE CONDS SOAP 4.SIX SECONDS WITHSAP 5.FIFTEEN WITHSAP THIRTY SECONDS WITHS0AP 0'.

Una apreciació similar es pot fer entre les diferències que hi ha utilitzant desinfectant (menys efectiu) o sabó.

Així doncs, per a una eficaç desinfecció cal ensabonar abundantment cada dit per separat, així com ungles i palmells.

Aquí en veiem un video explicatiu en què es pot apreciar doncs la importància que un bon rentat de mans pot tenir en la reducció de la transmissió del virus (si no en pot veure la imatge faci clic a sobre del link següent).

Font: Oscar Chamorro /Colpisa

https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/como-lavarse-manos-6140803218001-20200312122154-vi.html 

MASCARETES I ALTRES METODES DE CONTENCIO FISICA:

Deixant de banda els tipus de mascaretes, tema en el qual no entrarem en aquest article, la importància d’aquest element com a limitador de la dispersió de les gotetes de pflüge en que es propaga el virus és evident, i la diferència queda molt clara en el següent video: 

 

Queda patent doncs la importància de portar mascareta com a mètode de barrera de protegir-se a un mateix i als altres de la infecció. Però tan important com portar una mascareta ho és el fet de col.locar-se-la correctament, COBRINT NAS I BOCA I AJUSTANT-SE LA PINÇA NASAL per tal que quedi ben fixada.

 

   Font: Ministerio de consumo

A més, és essencial NO TOCAR-SE la mascareta amb les mans, doncs això en minimitza la utilitat, esdevenint un potencial focus de contagi.

Altres mecanismes de barrera com les pantalles facials NO eximeixen de l’us de la mascareta, doncs les partícules romanen en suspensió sota el visor, proporcionant una protecció parcial.

EN CONCLUSIO:

.RENTAR-SE LES MANS PROFUSAMENT ANB SABO DIVERSES VEGADES AL DIA

.FER US DE GEL HIDROALCOHOLIC SEMPRE QUE EL RENTAT DE MANS NO SIGUI POSSIBLE

.PORTAR SEMPRE UNA MASCARETA FACIAL I MANTENIR UNA DISTANCIA DE SEGURETAT DE 2m

.FER US DE LES PANTALLES FACIALS COM A COMPLEMENT DE LES MASCARETES

 

PREVENCION Y TRANSMISION DE INFECCIONES: LA IMPORTANCIA DE UNA HIGIENE ADECUADA

Con el advenimiento de la pandemia de coronavirus es crucial efectuar una buena higiene de manos y utilizar mecanismos para prevenir activamente la propagación del coronavirus SARS-CoV-2.

Mantener una buena higiene manual es esencial para contener la expansión del virus entre la población, siendo ésta una medida de fácil aplicación con la que se obtienen grandes resultados: lavarse las manos con jabón y aplicar geles hidroalcohólicos son medidas altamente efectivas para minimizar la transmisión del virus.

La protección mecánica (métodes de barrera física que impiden la transmisión del virus entre personas) también son imprescindibles: las mascarillas y otors métodos de barrera como las pantallas faciales son de gran utilidad siempre y cuando se utilicen adecuadamente. 

Asimismo, la higiene reiterada de las superfícies con productos desinfectantes es un procedimiento eficaz para evitar la persistencia del virus.

Sin embargo para que todos estos métodos sean de eficacia es necesario aplicarlos adecuadamente y de forma reiterada. Veamos cómo:

COMO EFECTUAR UN BUEN LAVADO DE MANOS:

A pesar de que todos nos lavamos las manos varias veces al día no es menos cierto que el tiempo que dedicamos a ello está muy por debajo del que sería adecuado y es claramente insuficiente para limpiar en profundidad todos los recovecos de las manos, quedando siempre zonas no lo bastante limpias que el coronavirus aprovechará para transmitirse. 

A fin de que el lavado de manos sea eficiente debe tener una duración mínima de entre 20 y 30 segundos y debe hacerse a conciencia, sin dejar ningún recoveco sin enjabonar. En un experimento publicado por K. Bell a fin de concienciar a la población sobre la necesidad de realizar un buenlavado de manos, su madre se sometió a un lavado de manos con una crema especial que contiene un aceite mineral que se adhiere a los gérmenes y resulta visible a la luz ultravioleta. Se puede observar claramente la diferencia entre un lavado de manos de 6,15 y 30 segundos   (Fuente: businessinsider)

Photo by kristen bell on March 03, 2020. Image may contain: one or more people, text that says '.BEFORE WASHING 'RINSE AND SHAKE CONDS SOAP 4.SIX SECONDS WITHSAP 5.FIFTEEN WITHSAP THIRTY SECONDS WITHS0AP 0'.

Una apreciación similar puede hacerse evaluando las diferencias utilizando un desinfectante (menos efectivo) o jabón.

Para una eficaz desinfección se debe enjabonar abundantmente cada dedo por separado, así como uñas y palmas de las manos.

Aquí vemos un video explicativo en el que se puede apreciar la importancia que un buen lavado de manos puede tener en la reducción de la transmisión del virus (si no pude ver la imagen haga clic sobre el siguiente enlace):

Fuente: Oscar Chamorro /Colpisa

https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/como-lavarse-manos-6140803218001-20200312122154-vi.html

MASCARILLAS Y OTROS METODOS DE CONTENCION FISICA: