Deliris i esquizofrènia

Deliris i esquizofrènia

Les psicosis com la Paranoia i l´Esquizofrènia són trastorns mentals en què s´altera el sentit de la realitat i apareixen idees i percepcions estranyes. Avui en dia no són malalties tan denostades socialment com ho foren en el passat, però encara suposen pel qui les pateix enfrontar-se no només a les seqüeles de les crisis, sinó també al desconeixement i incomprensió de la majoria de l´entorn. Les conseqüències de les psicosis són greus tant pel que fa al qui les pateix com també pels seus familiars. L´alteració del sentit de la realitat que suposa patir deliris i al.lucinacions, amb les manifestacions en el comportament que se´n deriven, es veu agreujada si no es tracta ben aviat per la impromta que un trasbals de tal magnitud ocasiona al cervell. Com més aviat es faci el diagnòstic i s´instauri un tractament adequat, menor és el risc de dèficits posteriors. Adquirir consciència de malaltia és essencial a l´hora de prevenir recaigudes. Com també ho és adaptar-se al trastorn i aprendre estratègies per conviure-hi, tant l´afectat com els seus familiars.

Las psicosis como la paranoia y la esquizofrenia son trastornos mentales en que se altera el sentido de la realidad y aparecen ideas y percepciones extrañas. Hoy en día no son enfermedades tan denostadas socialmente como lo fueron en el pasado, pero todavía suponen para quien las padece enfrentarse no sólo a las secuelas de la crisis, sinó también al desconocimiento e incomprensión de la mayoría del entorno. Las consecuencias de las psicosis son graves tanto para quien las sufre como para sus familiares. La alteración del sentido de la realidad que supone sufrir delirios y alucinaciones, con las manifestaciones en la conducta que de ella se derivan, se ve agravada si no se trata con premura por la impronta que una crisis de tal magnitud ocasiona en el cerebro. Como más precoz sea el diagnóstico y más pronto se instaure un tratamiento adecuado, menor es el riesgo de déficits posteriores. Adquirir conciencia de enfermedad es esencial para prevenir recaídas. Como también lo es adaptarse al trastorno y aprender estrategias para convivir con él, tanto el afectado como sus familiares.

Psychoses like Schizophrenia and Delusional disorder are mental disorders where the sense of reality is distorted and unusual strange thinking style and perceptions appear. They aren´t nowadays such despised illnesses as they used to be, nevertheless they imply for the affected facing not only mental sequels to the crises but also to most people ignorance and incomprehension. Mental consequences of psychoses are serious so much for the sufferer as for his/her relatives. Reality distortion produced by delusions and hallucinations, with the following behavioural expression, may be agravated if a proper treatment is not promptly started, for such a turmoil may leave sequels in the brain. The sooner the diagnosis is made and the treatment started, the less brain deficitary risk is. Acquiring awareness of illness becomes essential for relapse prevention; as adapting to the illness and learning coping strategies, both the patient and the family.