Afeccions somàtiques que cursen amb patologia psíquica

Afeccions somàtiques que cursen amb patologia psíquica

Moltes patologies somàtiques tenen repercussions en l'esfera psíquica a més dels símptomes propis de la malaltia. Bé com a manifestacions genuïnes de l'enfermetat o com a conseqüència de la mateixa, poden afectar-ne el curs i el pronòstic, empitjorant la patologia de base :

Certs trastorns endocrins com la diabetis, disfuncions tiroidees i hipofisàries poden comportar simptomatologia psíquica que en compliqui l'evolució. Tractant aquesta a temps es pot evitar l'agreujament de la malaltia subjacent. La menopausa és un dels moments de la vida en què sovint es produeix una descompensació hormonal que s'acompanya també de canvis emocionals d'especial transcendència per a la dona.

Les arrítmies són un exemple d'afeccions cardiaques que poden veure's negativament influenciades per un nivell basal d'angoixa sobreelevat. Tractant-lo, pot facilitar-se el control del trastorn pròpiament cardiac. Així també, uns nivells elevats d'ansietat poden descompensar sovint un procés hipertensiu.

Molts processos cursen amb dolor crònic: la fibromiàlgia, malalties reumàtiques, artrosi i altra patologia ósteo-articular. Són malalties que limiten les capacitats funcionals de l'individu i n'alteren l'estat d'ànim, afavorint l'aparició de pessimisme vital i de quadres depressius.

Certes afeccions respiratòries com l'asma poden donar-se més fàcilment en persones amb una base ansiosa predisposant, que pot agreujar-ne les manifestacions. També pot ocórrer així amb l'EPOC i d'altres pneumopaties cròniques.

El parkinson, les demències, els AVC (infarts i embòlies cerebrals), l'esclerosi múltiple i d'altres malalties neurològiques constitueixen avui dia un repte per als professionals de la medicina. Sovint, la frustració que n'acompanya el seu diagnòstic o el decurs evolutiu desencadena processos depressius concomitants que, si no es tracten, poden precipitar i complicar el procés de la malaltia; atendre'ls pot millorar notablement la qualitat de vida del pacient.

Les crisis d'angoixa i l'agorafòbia són dues manifestacions ansioses que cada cop afecten més persones i són més presents a la nostra societat. L'estrès de la vida moderna n'afavoreix l'aparició, fins i tot en nens. Són problemes freqüentment aclaparadors, però que tenen bones expectatives de millora amb un tractament psiquiàtric expert.

L'anorèxia, la bulímia i altres trastorns alimentaris són cada cop més freqüents. Sovint emmascaren una autoestima afectada i dificultats per a canalitzar correctament les emocions. L'abordatge dels aspectes psiquiàtrics esdevé fonamental. L'atenció especialitzada a la família, sovint en situació de crisi com el propi pacient, pot ser clau en l'evolució.

Tots els casos exposats són exemples de patologies amb un important component psíquic concomitant. I sovint, tractant aquest, la malaltia de base millora, implementant-se els resultats i beneficiant-se'n la qualitat de vida del pacient i dels seus familiars.

 

Existen muchas enfermedades somáticas con repercusiones psíquicas además de los síntomas propios de la enfermedad en si. Sea como parte de las manifestaciones originales de la enfermedad o a consecuencia de la misma, pueden influir en su curso y pronóstico, empeorando la patología de base :

Determinados trastornos endocrinos como la diabetes, disfunciones del tiroides o de la hipófisis pueden conllevar sintomatología psíquica que complique su evolución. Tratando ésta a tiempo puede evitarse el agravamiento de la enfermedad subyacente. La menopausia es uno de los momentos de la vida en que a menudo sobreviene un desequilibrio hormonal que se acompaña también de cambios emocionales de especial trascendencia para la mujer.

Las arritmias son un ejemplo de afecciones cardíacas que pueden verse negativamente influenciadas porun nivel basal de ansiedad sobreelevado. Si éste se trata puede facilitarse el control del trastorno cardíaco. Del mismo modo, niveles elevados de ansiedad pueden descompensar frecuentemente un proceso hipertensivo.

Muchas enfermedades cursan con dolor crónico: la fibromialgia, problemas reumáticos, artrosis y otra patología ósteo-articular. Son enfermedades que limitan las capacidades funcionales del afectado y alteran su estado de ánimo, favoreciendo la aparición de pesimismo vital y de cuadros depresivos.

Ciertas afecciones respiratorias como el asma pueden desencadenarse más fácilmente en personas con una base ansiosa predisponente, que puede agravar sus manifestaciones. También puede ocurrir así con la EPOC i otras neumopatías crónicas.

El parkinson, las demencias, los AVC (infartos y embolias cerebrales), la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas constituyen hoy en día un reto para los profesionales médicos. A menudo la frustración que acompaña su diagnóstico o su curso evolutivo desencadena procesos depresivos concomitantes que, si no se tratan, pueden precipitar y complicar el proceso de la enfermedad; atenderlos puede mejorar notablemente la calidad de vida del paciente.

Las crisis de angustia y la agorafobia son dos manifestaciones ansiosas que afectan cada vez más personas y están cada vez más presentes en nuestra sociedad. El estrés de la vida moderna favorece su aparición, incluso en niños. Son problemas frecuentemente abrumadores, pero que tienen buenas expectativas de mejora con un tratamiento psiquiátrico experto.

La anorexia, la bulímia i otros trastornos alimentarios son cada vez más frecuentes. A menudo enmascaran una autoestima afectada y dificultades para canalizar correctamente las emociones. El abordaje de los aspectos psiquiátricos deviene fundamental. La atención especializada a la familia, frecuentemente en situación de crisis como el propio paciente, puede ser clave en la evolución.

Todos los casos expuestos son ejemplos de patologías con un importante componente psíquico concomitante. Y a menudo, tratando éste la enfermedad de base mejora, implementándose los resultados y beneficiándose la calidad de vida del paciente y de sus familiares.

 

 

Many somatic diseases have repercussions on the psychical field adding to the symptoms characteristic of the specific illness. Be as genuine expression of the illness or as its consequence, they can affect both clinical course and prognosis, worsening the original pathology :

Certain endocrine disorders like diabetesthyiroid and pituitary  dysfunctions can involve psychical symptoms which complicate its course. Promptly treated the worsening of the initial illness can be stopped. Menopause is in women one of life´s moments in which often a hormonal misbalance takes place, accompanied by emotional changes having a special meaning for every woman.

Cardiac arrhytmia are an example of heart diseases which may be negatively influenced by an overanxious basal state. If this anxiety is treated it contributes to facilitate the heart disease control. In a similar way, elevated anxiety levels can often unbalance and worsen a hypertensive disease.

Many illnesses include as part of their symptoms chronic pain: fibromyalgia, rheumatic problems, artrhosis and other osteo-muscular diseases. They limit functional abilities and upset mood, favoring the development of pessimism and hence of depressive disorders.

Some respiratory problems like asthma show a tendency to appear more easily in people with an anxious predisposing personality, which may worsen its symptomatic expression. The same can happen in COPD (chronic obstructive pulmonar disease) and other chronic respiratory diseases.

Parkinson, dementia, CVA (cerebral vascular accident, whether infarctive or embolic), multiple sclerosis and other neurological diseases constitute a whole challenge for medical professionals. Quite often its diagnoses and clinical course convey frustration and end in depressive disorders which, if untreated, can precipitate and worsen the illness evolution; on the contrary, if they are quickly addressed the patient quality of life can notably improve.

Panic attacks and agoraphobia are both anxiety disorders affecting more people and getting more present in our society. Modern life stress favours its disclosure, even in young children. They are often overwhelming problems for those who suffer them, although both have good improvement expectations with an appropiate specialized psychiatric treatment.

Anorexia nervosabulimia nervosa and other eating disorders are also gaining a leading role between mental disorders. They too often enclose poor self-esteem and serious difficulties to channel and express emotions. Treating psychiatric aspects is essential in these problems and can determine prognosis. Including specialized attention to the family, usually in such critic situation as the patient himself.

All commented cases are examples of diseases with a considerable psychical compound. And quite often, treating this aspect the illness ameliorates, improving results and benefing both the patient and their relatives´quality of life.