Problemes relacionals i de convivència: conflictes de parella, relació pares-fills, gent gran.

Problemes relacionals i de convivència: conflictes de parella, relació pares-fills, gent gran

La convivència entre els membres d'un mateix nucli familiar passa per la coexistència de diversos individus, cadascun amb un caràcter i manera de ser propis. Com en tota comunitat aquest fet genera tensions i desacords esporàdics que es resolen en el dia a dia i que no tenen més transcendència que com a desavinença puntual. Però quan les discussions i els conflictes esdevenen continus i la comunicació es torna impossible, és quan es requereix l'ajut del professional per trencar aquest cercle.

-Problemes de parella: quan la relació entre dues persones que havien compartit experiències es deteriora sovint és dificil per als propis implicats -donat la seva forta implicació emocional - dirimir quan i per què va començar a originar-se el problema, i més encara trobar-hi una solució. Hi ha, malgrat tot, signes d'alerta que el professional pot detectar i que poden ajudar a resoldre el procés d' incomunicació. Com a mediador, el psiquiatre ajuda a trobar alternatives viables, busca solucions factibles i proposa opcions vàlides, amb la col.laboració imprescindible d'ambdós cònjugues, que no només han d'acceptar i reconèixer el problema com a tal sinó que també estar disposats a una efectiva participació, cooperació i implicació en el procés terapèutic. La teràpia de parella treballa aquests i d'altres aspectes relacionals.

-En la relació entre pares i fills és essencial tenir una bona comunicació, sobretot a l'adolescència i pre-adolescència, moments importants de canvi en els que es produeix la transició cap a un patró de vida adulta i es deixa enrere la infantesa. L'adolescent ja no és un nen, però tampoc encara un adult. En aquesta etapa en que s'adquireixen nous rols i es cimenten les bases del què serà la persona madura, l'adolescent passa per diverses fases de lluita, confusió, rebel.lia i desorientació. Sovint el procés es resol de manera satisfactòria sense incidents, però altres vegades no és així, i provoca importants tensions tant en els pares com en el mateix adolescent. El programa d'orientació a l'adolescència que hem creat ajuda específicament en aquesta etapa de canvi.

-En el cas específic de les persones grans, la problemàtica pròpia de l'edat s'afegeix als conflictes de la convivència diària, generant disrupcions que poden repercutir negativament en l'entorn domèstic, desestabilitzant la dinàmica familiar i generant alhora una sobrecàrrega en les persones que les cuiden, podent evidenciar aquestes símptomes d'ansietat i depressió. L'orientació a la gent gran i als seus familiars és una eficaç eina en aquests casos.

 

Problemas relacionales y de convivencia

La convivencia entre los miembros de un mismo nucleo familiar pasa por la coexistencia de diversos individuos, cada cual con un carácter y manera de ser propios. Como en toda comunidad este hecho genera tensiones y desacuerdos esporádicos que se resuelven en el dia a dia y que no tienen mayor transcendencia que un desacuerdo puntual. Pero cuando las discusiones y los conflictos se devienen continuos y la comunicación se torna imposible, es cuando se requiere ayuda profesional para romper el círculo.

-Problemas de pareja: cuando la relación entre dos personas que habían compartido experiencias se deteriora a menudo es difícil para los propios implicados -dada su fuerte implicación emocional - dirimir cuándo y por qué se originó el problema, y más aún hallar una solución. Hay, pese a todo, signos de alerta que el profesional puede detectar y que pueden ayudar a resolver el proceso de incomunicación. Como mediador, el psiquiatra ayuda a encontrar alternativas viables, busca soluciones factibles y propone opciones válidas, con la imprescindible col.laboración de ambos cónyuges, que no sólo deberan aceptar y reconocer el problema como tal sinó también estar dispuestos a participar efectivamente, cooperar e implicarse en el proceso terapéutico. En la terapia de pareja se trabajan estos y otros aspectos relacionales.

-En la relación entre padres e hijos es esencial tener una buena comunicación, sobretodo en la adolescencia y pre-adolescencia, momentos importantes de cambio en los que se produce la transición hacia a un patrón de vida adulta y se deja atrás la infancia. El adolescente ya no es un niño pero aún no es un adulto. En esta etapa en que se adquieren nuevos roles y se cimentan las bases de la que será la persona madura, el adolescente pasa por diversas fases de lucha, confusión, rebeldía y desorientación. Con frecuencia el proceso se resuelve de manera satisfactoria y sin incidentes, pero otras veces no es así y causa importantes tensiones tanto en los padres como en el propio adolescente. El programa de orientación a la adolescencia que hemos creado ayuda específicamente en esta etapa de cambio.

-En el caso específico de las personas mayores, la problemática propia de la edad se añade a los conflictos de la convivencia diaria, generando disrupciones que pueden repercutir negativamente en el entorno doméstico, desestabilizando la dinámica familiar y generando una sobrecarga en las personas que les cuidan, pudiendo éstas evidenciar síntomas de ansiedad y depresión. La orientación a las personas mayores y a sus familiares es una eficaz herramienta en estos casos.

 

Relationship problems

 

Coexistence between members belonging to the same family unit means not only to respect but also to coordinate each individual single opinion, no matter how distant or different they are. This is what the psychyatrist does when misunderstandings can't be solved and become increasingly repetitive and distressing, disturbing and difficulting everyday's running family life.

-Partner conflicts: when a partner relationship gets deteriorated, it commonly happens that none of the partners know exactly why or how it started and, consequently, they don't know what can be possibly done to change this situation. This is partly due to the high emotional implications this kind of problems have. As a mediator, psychiatrist gives them counseling and advise, working to identify the problem, find out when and why it started and trying to find a solution, seeking for alternatives. Counting with the couple cooperation is essential: both partners must face the problem and get themselves involved in the therapeutic process. Partner Therapy works with these relational skills, changing attitudes and miscommunication, making partners loose their fear to communicate themselves.

-Unhealthy parents-child relationship: communication is specially important in adolescence, when child is entering adult life and childhood is left behind. New roles are acquired and basis of the incoming mature personality are established. Personality differences between family members get increased. The adolescent is no more a child but has not become an adult yet. Some attitudes get radicalized and several phases show his/her changing stage: fight, confusion, defiance, rebelliousness... Usually the conflicts come to an adaptative solution with no further incidents, but sometimes tensions arise and ends in an unbearable situation. Our Adolescence Orientation Program gives counseling and specific advise in this difficult transition stage.

-In the case of elderly people, age-specific problems mix with daily life convivential tensions, sometimes leading to disruptions negatively affecting domestic context. Family intaractions may become difficult and carers become overwhelmed, sometimes ending in depression and anxiety disorders. Advise to elderly people and their family is intended for these cases.