Mania i Trastorn bipolar

A l' altre extrem de la depressió hi ha la mania, un trastorn on les funcions mentals s'exalten : l'ànim està exacerbat, esdevé eufòric i irritable. També hi ha canvis en la gana, l'activitat física i mental i el son. El pensament es descontrola i poden aparèixer idees estranyes. Es té la sensació de poder fer qualsevol cosa, fet que pot portar a conductes de risc. Pot alternar-se amb una fase depressiva. La combinació d'ambdues implica una gran inestabilitat anímica que ocasiona un gran desgast a qui les pateix i també al seu entorn familiar. L'abordatge psiquiàtric és indispensable per controlar les crisis i aconseguir l'estabilitat.

 

En el extremo opuesto de la depresión se halla la manía, un desorden donde las funciones mentales se exaltan : el ánimo se exacerba, se vuelve eufórico e irritable. También se modifica el apetito, el sueño y la actividad física y mental. El pensamiento se descontrola y pueden aparecer ideas extrañas. Se tiene sensación de sobrecapacidad personal, hecho que puede ocasionar ciertas conductas de riesgo. Puede alternarse con una fase depresiva; también combinarse ambas, lo que implica una gran inestabilidad anímica que ocasiona un gran desgaste a quien las sufre a la vez que a su entorno familiar. El abordaje psiquiátrico es indispensable para controlar las crisis y conseguir la estabilidad.

 

At the other end of depression a manic disorder exists. This is a problem where mental functions are overexcited : mood becomes inflamed and sensitive; appetite, sleep, physical and mental activity are also affected. Thoughts can loose control and bizarre ideas may appear. An overestimated self capacity may lead to risky behaviours. Sometimes a depressive state may follow. It can also combine with the manic state; this is a unstable and exhausting form, both for the sufferer and for the relatives. Psychiatric management becomes essential for controlling crises and attain mood stability.